Kategoria domyślna

INFORMACJA GDPR / RODO

Ten artykuł piszę z konieczności prawnej, ponieważ Unia Europejska zamierza wprowadzać coraz to nowe utrudnienia dla swobodnej wymiany niezależnych, alternatywnych i zakazanych informacji przez internautów. Każdy system, gdy już wie, że zbliża się ku upadkowi, staje się coraz bardziej agresywny i nieprzewidywalny. Tak jest teraz, gdy z jednej strony giganci tacy jak Facebook i Google obcinają autorom zasięgi, zaś UE wymyśla kolejne prawa komplikujące wymianę informacji i rozprzestrzenianie się prawdy o tej zgniłej i upadającej strukturze. (Neo)liberalizm jest trupem, A Unia Europejska chyli się ku upadkowi. Nic nie zatrzyma tego procesu, bo jest to proces historyczny, dziejowy, a nawet mistyczny. Dlatego beneficjenci upadającego systemu robią coraz bardziej agresywne i paniczne posunięcia.

1. Autorem i Administratorem strony http://www.jarek-kefir.org jest Jarosław Adam K. o pseudonimach: „Jarek Kefirek”, „Jarek Kefir”, „Jarek Kefir Bez Cenzury”, Jarek23″ i „Jarek Kefir Asura”;

2. Nie jestem jednak administratorem baz danych (newsletter mailowy), nie jestem administratorem technologii ciasteczek (cookies) jak i innych technologii śledzenia i profilowania podłączonych do mojej strony;

3. Moja strona http://www.jarek-kefir.org znajduje się na serwerze WordPressa, obsługiwanym przez firmę Automattic Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie na terenie Stanu Kalifornia (Republic of California);

4. Administratorem bazy danych newslettera mailowego, bazy danych ciasteczek (cookies), baz danych profilowania i innych technologii śledzenia, jest firma Automattic Inc;

5. Nie posiadam możliwości wglądu, edycji, poprawiania, modyfikacji i kasowania tych danych w wyżej wymienionych bazach danych, ani możliwości przekazywania ich organom administracji publicznej;

6. Możliwość wglądu, edycji, poprawiania, modyfikacji i kasowania tych danych w wyżej wymienionych bazach danych posiada firma Automattic Inc.;

7. Na mojej stronie i w przypadku kwestii spornych w zakresie danych osobowych obowiązuje prawo Stanów Zjednoczonych, łącznie z pierwszą poprawką konstytucji Stanów Zjednoczonych o Wolności Słowa, i łącznie z prawem stanowym Stanu Kalifornia (Republic of California). Prawo Rzeczpospolitej Polskiej jak i prawo Unii Europejskiej nie obowiązuje na mojej stronie i nie obowiązuje w kwestii danych osobowych;

8. Prawo Rzeczpospolitej Polskiej jak i prawo Unii Europejskiej ma czasami zastosowanie w naprawdę ekstremalnych i krańcowych przypadkach, takich jak prawo o terroryzmie, prawo ekstradycyjne, prawo dotyczące narkotyków, handlu ludźmi, przemytu broni, pedofilii czy zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i / lub globalnego. Jednak i tutaj pierwszeństwo ma prawo Stanów Zjednoczonych i prawo stanowe Stanu Kalifornia (Republic of California) nad prawem Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej;

9. Adres kontaktowy e-mail związany z wglądem, przetwarzaniem, usuwaniem, modyfikacją Twoich danych osobowych to (angielski na poziomie perfect wymagany): privacypolicyupdates(at)automattic.com

10. Adres kontaktowy w postaci tradycyjnej korespondencji listownej związany z wglądem, przetwarzaniem, usuwaniem, modyfikacją Twoich danych osobowych to (angielski na poziomie perfect wymagany):
Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110

11. Link, w którym możesz po angielsku przeczytać informacje o polityce przetwarzania Twoich danych osobowych związanych z polityką ciasteczek (cookies) jaką prowadzi firma Automattic Inc, znajduje się poniżej. Tam są też informacje, do jakich celów będą przechowywane, przetwarzane i udostępniane Twoje dane osobowe przez firmę Automattic Inc.:
Cookie Policy

12. Link, w którym możesz po angielsku przeczytać informacje o polityce przetwarzania Twoich danych osobowych związanych z polityką profilowania, śledzenia i udostępniania Twoich danych, jak i innych tego typu technologii, jaką prowadzi firma Automattic Inc, znajduje się poniżej. Tam są też informacje, do jakich celów będą przechowywane, przetwarzane i udostępniane Twoje dane osobowe przez firmę Automattic Inc.:
Privacy Policy
Privacy Notice for Visitors to Our Users’ Sites

13. Wasze dane osobowe będą przetwarzane:

-Wasze dane będą przetrzymywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń ws. ich usunięcia bądź modyfikacji;
-Wasze dane osobowe będą podlegały profilowaniu i innym technologiom z tego zakresu przez firmę Automattic Inc. Automattic Inc. korzysta z technologii ciasteczek (cookies) i z innych technologii profilowania i śledzenia aktywności użytkownika;
-Wasze dane mogą, ale nie muszą być udostępniane osobom, firmom i podmiotom trzecim zgodnie z polityką prywatności firmy Automattic Inc.

14. Musisz wiedzieć, że każdą z wyrażonych zgód możesz wycofać w dowolnym momencie zgodnie z polityką prywatności firmy Automattic Inc i zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jak i z prawem stanowym Stanu Kalifornia (Republic of California). Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych proszę o wycofanie zgody w formie elektronicznej na adres e-mail: privacypolicyupdates(at)automattic.com

Lub przez kontakt pocztą tradycyjną na adres:
Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110

15. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ale także do ich poprawienia, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w ramach polityki firmy Automattic Inc i w ramach prawa Stanów Zjednoczonych jak i prawa stanowego Stanu Kalifornia (Republic of California);

16. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia moich usług na Twoją rzecz (konkretnie w celu newslettera e-mailowego). Jeśli nie chcesz podać swoich danych, to nie będzie możliwe nawiązanie tej e-mailowej formy współpracy (zapisanie się do newslettera, przesyłania informacji drogą mailową);

17. Ważny punkt. Nad każdą z powyższych zasad pierwszeństwo ma prawo Stanów Zjednoczonych, jak i prawo stanowe Stanu Kalifornia (Republic of California) i to ono jest decydujące i wiążące;

18. Firma Automattic Inc. dołoży wszelkich starań i zabezpieczeń by skutecznie chronić Twoje dane osobowe. Wchodząc na stronę akceptujesz, że wykorzystuje ona pliki cookies (google analytics, youtube, facebook i inne), jak i technologie profilowania i śledzenia.

Kategorie: Kategoria domyślna

2 odpowiedzi »

  1. Jedynym i ostatecznym ratunkiem dla ludzkości i każdego człowieka było, jest oraz pozostanie poznanie prawdy jaka istnieje w analizowanym obszarze rzeczywistości. Prawdę tę trzeba odkryć, poznać, doświadczyć na sobie, przeżyć, a następnie powszechnie jej nauczać, czyli głosić. Tak czyni każdy, kto dobro ma na względzie i w swoim sercu. Prawda ma swoje uzasadnienie (oparcie) w pozytywnym dążeniu, rozumianym jako ekspansywna siła świadomości, do czynienia dobra, ewentualnie ostrzegania błądzących przed skutkami braku jej poznania. Ludzkość uważa, że główną motywacją do działania jest niczym nie ograniczona władza oraz pieniądze. Pogląd ten jest fałszywy! Większość ta wyłoniła spośród siebie międzynarodowe elity, wywodzące się z rozmaitych opcji społecznych, politycznych i religijnych, które chcą, aby każdy tak myślał. Władza, wysokie stanowiska i pieniądze, to potężny oręż, dający bodziec do panowania nad ludzkością. Przy pomocy tego oręża – elity, rękoma posłusznych sobie, tkwiących w ignorancji, osób – realizują ten szaleńczy, odstępczy plan. Dlaczego odstępczy (szatański) – ponieważ rażąco sprzeciwia się ustanowionym przez Boga-Ojca, Prawom. Społeczeństwa niemoralne, uwięzione w moralnym relatywizmie, niszczą się samo od wewnątrz. Bogactwo, przyjemność i rozwiązłość, to największe wartości i jedyny cel dla ignorantów. Sokrates także nauczał: Jedyne dobro, to wiedza a jedyne zło, to ignorancja. Dobrowolna ignorancja w obliczu dostępnej wiedzy, jest miarą złej osoby. Ignorancja, to korzeń wszelkiego zła, które niszczy wiedza. Edukacja społeczna nie oparta na wiedzy jest samolubna i egocentryczna, stąd nieefektywna. Ludziom można służyć jedynie przez głoszenie prawdy. W praktyce, to najpierw służba prawdzie, a przez prawdę – ludziom. To czego teraz doświadcza ludzkość na całym świecie, w tym i w Europie, to nic innego jak odbieranie skutków lekceważenia i nieposłuszeństwa Prawom Ojca. Rozum jest narzędziem poznawczym, szukającym prawdy i rozróżniającym prawdę od fałszu. Rozum, jako narzędzie poznawcze, prawdy więc nie ustala. Rozum jedynie odczytuje prawdę zawartą w rzeczywistości. Rozum jest jednak władzą poznawczą żywej osoby ludzkiej, która otwiera się na rzeczywistość w sposób aktywny. Sytuacja ta rodzi określone, oczywiste problemy poznawcze; nie zmienia to jednak faktu, że źródłem prawdy jest rzeczywistość, a nie rozum. Każda osoba ludzka rodzi się w określonej rzeczywistości społecznej i historycznej, w której prawda redukowana jest do zbioru wartości poznawczych. Granice tego zbioru wyznacza tradycja, religia, kultura, wychowanie, emocje i przekonania danej grupy narodowościowej. Wielu uważa, że prawda w ogóle nie istnieje, natomiast jeśli chodzi o kłamstwo – to jak najbardziej. Jak wiadomo, istnieje dobro i zło, których to kategorii, każdy doświadcza w życiu na sobie. Kłamstwo jest złem, o czym każdy wie, stąd jest pouczany przez starszych o tym, że nie należy kłamać. Jednocześnie zalecane jest mówienie prawdy. Wynika z tego, że prawda jednak istnieje. Prawda najwyższa nie poddaje się intelektualnemu rozważaniu. Do prawy tej należy dochodzić samemu. Każdy kto poszukuje prawdy dochodzi w końcu do zrozumienia istnienia obiektywnych, niezmiennych Praw Bożych. Prawa Boże są obiektywnymi, uniwersalnymi, duchowymi regułami organizującymi zachowania i działania istot świadomych. To mechanizmy duchowe wyrażające się poprzez materię. Zgodnie z tymi Prawami – materia i zachodzące w niej procesy – podlegają ciągłym zmianom. Zmiany te następują bardzo wolno, niezauważalnie. Zmianą tym podlegają też i organizacje życia ludzkiego oraz społecznego. Prawda jest fundamentem etosu wiedzy, w tym także i nauki. W sytuacji, gdy nauka podporządkowana zostaje wyłącznie celem utylitarnym – tym samym zostaje zdeformowana. Ludzkość żyje aktualnie w takiej, ukształtowanej przez zdeformowaną naukę, rzeczywistości, której wyrazem są populistyczno-większościowe formy rządów. W takiej demokracji prawdę ustala się przez głosowanie, poprzedzone sterowaną kampanią medialną, a nie przez dociekanie, odkrywanie, poznawanie, doświadczanie, przeżywanie i przekazywanie jej następnym pokoleniom. Demokracja rzeczywista jest demokracją rzetelnego dialogu społecznego (delibratywną, łac. deliberare – rozważać, zastanawiać się) – opartą na poszukiwaniu, wyborze i doświadczaniu prawdy materialnej przez społeczeństwo, które w ten sposób może wzrastać w zbiorowej mądrości. Dialog taki powinien zawsze toczyć się w warunkach spokojnej, kulturalnej i rzeczowej debaty, prowadzonej w zatroskaniu o ujawnienie prawdy materialnej na dany temat.

  2. Witam; Wiemy co to jest, i wiemy co może nam zrobić.Przynajmniej ja to wiem. Czy można się jakoś zabezpieczyć? Pewnie tak. Jak bardzo skutecznie? ( bez odpowiedzi ). Chodzi o to przecież ,żebyśmy przestali reagować,Przestali się odzywać; Żeby zapadła cisza.a.a.a. O to w tym wszystkim chodzi.Jak na to zareagujemy? Co niektórzy już się przestali odzywać. Ale tak długo ,jak długo ktoś będzie publikował,czyli odzywał się,to jest szansa na odrodzenie ludzkości. Pozdrawiam.

Leave a Reply

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.